Office Name
Qaid Majlis Basaam Ahmed
Naib Qaid 1 Fakhar Ahmad
Naib Qaid 2 Mudasar A. Khokhar
Mutamad Rana Sadaqat
Naib Mutamad Shahbaz Azhar
Nazim Tajnid Rafeh Azhar
Nazim Maal Mudasar Khalid
Naib Nazim Maal Shahbaz Azhar
Nazim Talim Ahsan Chuhan
Nazim Tarbiyyat Zeeshan Khan
Nazim Khidmat-e-Khalq Saleh Bin Maksud
Nazim Waqar-e-Amal Muzamal A. Bajwa
Naib Nazim Waqar-e-Amal Jahangeer Khan
Nazim Sehat-e-Jismani Rashid B. Chouwdry
Naib Nazim Sehat-e-Jismani Rafeh Azhar
Nazim Umoomi Yashir Wadood
Naib Nazim Umoomi Adnan Butter
Nazim Tabligh Saleh Bin Maksud
Nazim Ishaat Rana Sadaqat
Nazim Umur-e-Tolaba Ahsan Chuhan
Nazim Tehrik-e-Jadid Umar Imtiaz
Tarbiyyat Nou Mubaeen Zeeshan Khan
Nazim Atfal Mudassar Khalid
Naib Nazim Atfal Shahzaib Ahmed
Nazim Sanat-o-Tijarat Nasir Malik
Murrabi Atfal Haseeb Ahmed (Murrabi Silsila)