Office Name
Qaid Majlis Sikder Bashir
Naib Qaid Ahmed Shahzad
Mutamad Mahid Ahmed
Nazim Tajnid Aashir Touqir
Nazim Maal Ahmed Shahzad
Nazim Talim Danial Touqir
Nazim Tarbiyyat Danial Touqir
Nazim Khidmat-e-Khalq Zain Mansoor
Nazim Waqar-e-Amal Zain Mansoor
Nazim Sehat-e-Jismani Mahid Ahmed
Nazim Umoomi Danial Touqir
Nazim Tabligh Sikder Bashir
Nazim Ishaat Shahjahan Mansoor
Nazim Umur-e-Tolaba Shahjahan Mansoor
Nazim Tehrik-e-Jadid Ahmed Shahzad
Tarbiyyat Nou Mubaeen Sikder Bashir
Nazim Atfal Aashir Touqir
Nazim Sanat-o-Tijarat Danial Touqir
Murrabi Atfal Tanwir Ahmed Khan