Office Name
Qaid Majlis Shaikh Ahmed Ali
Naib Qaid Umar Cheema
Mutamad Shaikh Shahid Rahman
Nazim Tajnid Sheroz Rana
Nazim Maal Krishan Ahmed
Nazim Talim Krishan Ahmed
Nazim Tarbiyyat Shaikh Ahmed Ali
Nazim Khidmat-e-Khalq Naveed Ul Zafar
Nazim Waqar-e-Amal Qamar Cheema
Nazim Sehat-e-Jismani Malik Serfaraz
Nazim Umoomi Hamid Joiya
Nazim Tabligh Hamid Qureshi
Nazim Ishaat Rana Qamar
Nazim Umur-e-Tolaba Hamid Qureshi
Nazim Tehrik-e-Jadid Shahid Gujjar
Tarbiyyat Nou Mubaeen Shaikh Ahmed Ali
Nazim Atfal Samar Cheema
Nazim Sanat-o-Tijarat Shaikh Ahmed Ali
Murrabi Atfal Ch. Muhammad Mazhar (Murrabi Silsila)