Office Name
Qaid Majlis Ahmed Jahanzaib
Naib Qaid Mubarak Ahmed
Mutamad Mubariz Ahmed
Naib Mutamad Rashid-ul-Alam
Nazim Tajnid Fatteh Khalil
Nazim Maal Rashid-ul-Alam
Naib Nazim Maal Mubarak Ahmed
Nazim Talim Ahmed Jahanzaib
Nazim Tarbiyyat Ahmed Jahanzaib
Nazim Khidmat-e-Khalq Mubariz Ahmed Khan
Nazim Waqar-e-Amal Zahoor Ahmed
Nazim Sehat-e-Jismani Zeshan Tahir
Naib Nazim Sehat-e-Jismani Sarmad Hassan
Nazim Umoomi Zahoor Ahmed
Nazim Tabligh Rashid-ul-Alam
Nazim Ishaat Sarmad Hassan
Nazim Umur-e-Tolaba Fatteh Khalil
Nazim Tehrik-e-Jadid Mashood Ahmad
Tarbiyyat Nou Mubaeen Sheraz Ahmed
Nazim Atfal Shehyar Ahmed
Nazim Sanat-o-Tijarat Salman Shafiq
Murrabi Atfal Azam Bhagat