Office Name
Qaid Majlis Anwar Alamri
Naib Qaid Ashir Iqbal
Mutamad Faran Ahmed
Nazim Tajnid Adeel Ahmed
Nazim Maal Adeel Ahmed
Nazim Talim Anwar Alamri
Nazim Tarbiyyat Murabbi Sheheryaar Akbar sb
Nazim Khidmat-e-Khalq Kareem Alamri
Nazim Waqar-e-Amal Faran Ahmed
Nazim Sehat-e-Jismani Kareem Alamri
Nazim Umoomi Ashir Iqbal
Nazim Tabligh Adeel Ahmed
Nazim Ishaat Adeel Ahmed
Nazim Umur-e-Tolaba Kareem Alamri
Nazim Tehrik-e-Jadid Ashir Iqbal
Tarbiyyat Nou Mubaeen /
Nazim Atfal Murabbi Sheheryaar Akbar sb
Nazim Sanat-o-Tijarat /
Murrabi Atfal Murabbi Sheheryaar Akbar sb