Office Name
Qaid Majlis Shaikh Shahid Rahman
Naib Qaid Umar Cheema
Mutamad Athar Ahmad Bajwa
Nazim Tajnid Athar Ahmad Bajwa
Nazim Maal Umar Cheema
Nazim Talim Waqas Bhatti
Nazim Tarbiyyat Waqas Bhatti
Nazim Khidmat-e-Khalq Shaikh Ahmed Ali
Nazim Waqar-e-Amal Samar Cheema
Nazim Sehat-e-Jismani Sani Arain
Nazim Umoomi Rana Qamar Ahmed
Nazim Tabligh Shaikh Ahmed Ali
Nazim Ishaat Abdul Basit Raja
Nazim Umur-e-Tolaba Tahir Bashir
Nazim Tahrik-e-Jadid Samar Cheema
Tarbiyyat Nou Mubaeen Shaikh Shahid Rahman
Nazim Atfal Rana Qamar Ahmed
Nazim Sanat-o-Tijarat Shaikh Mobashir Iqbal
Murrabi Atfal Rana Qamar Ahmed